Fondul IKEA pentru Educație și Dezvoltare dorește să susțină financiar trei proiecte din comunitățile București și Ilfov, care oferă soluții pentru sprijinirea copiilor și tinerilor cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani în dobândirea de competențe, reducerea decalajelor cauzate de acces diferit la resurse, medii și contexte de învățare, transferului de cunoștințe/ bune practici și creșterea mobilității sociale pe termen lung.

Proiectele sunt finanțate în primul an cu suma totală de 350.000 de lei. Pe baza rezultatelor obținute, proiectele pot fi susținute trei ani, cu bugete similare în fiecare an, în valoare totală de 1.050.000 de lei.

Proiectele vor fi desemnate câștigătoare în urma unui proces de selecție ce cuprinde mai multe etape: preselecția ideilor de proiect în baza criteriilor de eligibilitate, selecția realizată în două valuri de către un juriu independent și interviuri cu aplicanții de pe lista scurtă.

De AICI poți descărca Ghidul Aplicantului.

DESPRE NOI

DESPRE FONDUL IKEA PENTRU EDUCAȚIE ȘI DEZVOLTARE 

România se confruntă cu o rată foarte mare a abandonului școlar, între 15,9% și 19,1% în ultimii 10 ani. Studiul Vital Signs ne spune că: rata de absolvire a învățământului secundar la nivelul Municipiului București este de 53,7%, iar 15,9% dintre elevii din învățământul preuniversitar din București abandonează școala înainte de finalizarea studiilor preuniversitare. Aceste date vin în contextul în care pentru 33,6% dintre elevii bucureșteni eșecul școlar este echivalentul unui ”dezastru”. Pe de altă parte, conform CEAE, 42% din tinerii de 15 ani din România au dificultăți în selectarea informației relevante și structurarea raționamentului și a informației (analfabetism funcțional).

De cele mai multe ori, toate aceste inegalități dobândite la nivelul învățământului primar sau gimnazial sunt influențate puternic de cadrul familial, de capacitatea de implicare a părinților și de nivelul lor de educație, iar dacă nu sunt reduse pe parcurs, acestea ajung să fie reflectate mai târziu pe piața forței de muncă.

IKEA România a devenit un susținător local al cauzelor sociale și de educație încă de la deschiderea primului magazin în București. Implicarea companiei IKEA în aceste problematici este cu atât mai importantă cu cât societatea românească continuă să se confrunte cu sărăcia și alte probleme strâns legate de prezența acesteia: lipsa de educație, violența în familie, privarea copiilor de o viață armonioasă de familie și șansa de a se dezvolta armonios prin joc etc. 23,8% din totalul populației este afectată de privare materială severă (Vital Signs, 2017). Sărăcia este prezentă chiar și în capitală, conform Guvernului României, în București există 17 pungi de sărăcie – cartiere locuite de persoane cu venituri mici și unde rata criminalității este ridicată. Sărăcia se reflectă și în tratamentul abuziv și violent îndreptat împotriva copiilor: 63% din copii sunt abuzați fizic (Salvați Copiii, 2013). Șansele la educație și posibilitatea asimilării informației primite sunt minime, lucru reflectat și în cercetarea din 2015 (Index PISA) unde s-a constatat că  56% din copiii proveniți din familii cu venituri mici au note mici la școală (comparativ cu media din UE de 34%).

În același timp, Centrul Gifted Education estimează că în România există aproximativ 200.000 de copii supradotați academic cu vârsta sub 15 ani. Copii care, de multe ori, din cauza abilităților academice crescute, se plictisesc în mediul școlar clasic și neadaptat nevoilor lor de învățare și, astfel, sunt etichetați drept dezinteresați, agitați, neatenți, ”copii problemă”, sau sunt izolați de colegii de clasă. Toate acestea conduc în multe cazuri fie la pierderea potențialului intelectual, fie la transformarea lor în adulți inadaptați social.

Dacă facem o corelație între toate informațiile de mai sus, observăm numeroase riscuri pentru evoluția societății și a economiei românești, pe termen mediu.

***

Fondul IKEA pentru Educație și Dezvoltare susține inițiativele care oferă soluții pentru sprijinirea copiilor și tinerilor cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani în dobândirea de competențe, reducerea decalajelor cauzate de acces diferit la resurse, medii și contexte de învățare, transferului de cunoștințe/ bune practici și creșterea mobilității sociale pe termen lung.

Arii de interes ale Fondului

Proiectele finanțate vor adresa cel puțin una dintre ariile de interes de mai jos și, complementar, vor conține și elemente din cea de-a doua arie. Urmărim învățarea centrată pe individ, mai ales în contextul în care copiii și tinerii au potențial de a deveni agenți ai schimbării. De aceea, proiectele finanțate trebuie să urmărească producerea unor schimbări vizibile la nivel de individ și comunitate.

 1. Educație pentru copii și tineri vulnerabili sau în medii vulnerabile
 • Dezvoltarea de competențe pentru copii și tineri (provenind din medii vulnerabile și medii nevulnerabile) care să asigure adaptabilitate pe piața forței de muncă (precum gândire critică, rezolvarea problemelor complexe, științe, autonomie în învățare etc.) și aducerea împreună a celor provenind din medii vulnerabile cu cei din medii nevulnerabile pe parcursul proceselor de învățare;
 • Încurajarea implicării comunitare și antreprenoriale în rândul copiilor și tinerilor – cu accent pe programe care conferă rolul de coordonatori/ implementatori celor care în mod normal sunt beneficiari, prin proveniența lor din medii vulnerabile;
 • Susținerea copiilor și tinerilor provenind din medii vulnerabile prin metode inedite de mentorat, tutorat, terapie, programe de însoțire de tip fellowship sau motivare pentru a-și continua studiile și pentru o mai bună pregătire pentru inserția pe piața muncii;
 • Creșterea implicării părinților în educația copiilor și tinerilor pentru a-și continua studiile și pentru o mai bună pregătire pentru inserția pe piața muncii, abordări integrate profesor-elev-părinte, inclusiv prin intermediul activităților sportive sau culturale.
 • Prevenirea abandonului școlar, cu urmărirea unor schimbări de atitudine și comportament durabile atât în familiile, cât și în comunitățile unde trăiesc și învață copiii și tinerii vizați

și

 1. Educație prin joacă
 • Activarea de spații comunitare incluzive și sigure pentru învățare și joacă;
 • Introducerea nonformalului în formal prin utilizarea de instrumente și metode noi, adaptate nevoilor de învățare ale copiilor și tinerilor și mediilor contemporane;
 • Gamificarea de activități și procese în cadrul formal și nonformal pentru o mai bună asimilare a informației și încurajarea trecerii acesteia din sfera teoretică în sfera practică.

Ce înțelegem prin copii și tineri vulnerabili sau provenind din medii vulnerabile?

 • Copii și tineri care provin din familii cu venituri sub medie, familii monoparentale, familii cu nivel de educație scăzut;
 • Copii și tineri cu IQ sub medie sau copii și tineri cu IQ peste medie; copii și tineri cu abilități deosebite sau cu cerințe educaționale speciale;
 • Copii și tineri care provin din medii abuzive și/sau violente;
 • Copii și tineri care provin din comunități sărace.

Exemple de proiecte care nu ar fi de interes pentru Fond (lista de mai jos este doar orientativă, nu este exhaustivă):

 • ateliere/ activități educaționale punctuale care nu au altă finalitate decât ocuparea timpului, cu excepția contextului în care acestea fac parte dintr-un program elaborat care oferă alternativă la petrecerea timpului în medii nocive (ex. contexte violente/abuzive, în stradă etc.);
 • platforme digitale care nu pot fi implementate/folosite la scară largă în comunități vulnerabile din cauza accesului limitat la resurse;
 • activități punctuale de învățare care nu implică educabilul într-un program recurent de învățare;
 • centre comunitare destinate exclusiv copiilor și tinerilor vulnerabili sau nevulnerabili;
 • conferințe, seminarii și ateliere pedagogice care nu urmăresc în mod activ aplicarea ulterioară a celor învățate.

 Exemple de proiecte ce pot fi finanțate (lista de mai jos este doar orientativă, nu este exhaustivă).

Căutăm proiecte care să ofere soluții pentru sprijinirea copiilor și tinerilor în dobândirea de competențe, reducerea decalajelor cauzate de acces diferit la resurse, medii și contexte de învățare, transferului de cunoștințe/ bune practici.

Salutăm proiecte care pot fi crescute la o scară mai mare pentru mai mult impact, ușor transferabile și repetabile. Căutăm inițiative mici și mari, deopotrivă, care au capacitatea de a influența grupuri extinse și chiar întregi comunități, precum:

 • programe de activare a spațiilor comunitare prin activități de învățare și joacă, pe termen lung, în zonele vulnerabile sau pentru categorii de copii și tineri care provin din medii vulnerabile;
 • programe de voluntariat de lungă durată, în cartier, care transformă copiii și tinerii din cartierele bucureștene din beneficiari ai programelor în implementatori/ mici antreprenori locali;
 • programe de dezvoltare a empatiei, autonomiei în învățare și/sau gândirii critice care să producă rezultate măsurabile în rândul copii și tineri provenind din medii vulnerabile;
 • programe de formare și suport a părinților și/ sau profesorilor pentru lucrul cu copii cu cerințe educaționale speciale, a copiilor cu IQ sub medie sau peste medie, care pot fi ușor replicabile;
 • programe de gamificare a conținuturilor școlare și de introducere a acestora în spații de învățare și joacă destinate comunității locale;
 • programe de pregătire pentru viață, pe termen mediu sau lung (educație financiară, igienă personală, dezvoltare profesională a elevilor, prevenție și educație pentru sănătate) adresate copiilor și tinerilor.
CINE POATE APLICA

Cine poate depune un proiect?

Organizații non-guvernamentale, neafiliate politic sau echipe compuse din minimum 3 persoane constituite ca grupuri de inițiativă, fără personalitate juridică, care vor desfășura activitățile propuse în Municipiul București sau în județul Ilfov.

Nu sunt eligibili a participa angajații IKEA Romania sau ai organizațiilor afiliate, și nici alți membri de gradul I și II ai familiilor acestora (copii, părinți, frați/surori, soț/soție ai angajaților IKEA Romania).

Criterii de eligibilitate

(1)    Formularul de înscriere proiect  – formular online pus la dispoziție de către Fundația Comunitară București

 • completat în limba română;
 • completat integral, la toate secțiunile sale (acolo unde o secțiune nu se aplică proiectului, se va face mențiunea N/A).

(2)    Coordonatorul de proiect:

 • vârsta minimă 18 ani;
 • este stabilit cu domiciliul sau desfășoară cel puțin o activitate profesională/ culturală/ comunitară în București sau Ilfov;
 • nu aplică la această finanțare ca reprezentant al unei organizații politice, instituții publice sau societăți cu caracter comercial, cu excepția întreprinderilor sociale;
 • nu a fost condamnat penal sau civil și nu se află sub anchetă judiciară în vederea determinării (ne)vinovăției.

(3)    Proiect:

 • este de interes general și nu realizează activități cu scop comercial sau de natură politică;
 • nu realizează activități sau susține cauze care aduc atingere sau discriminează pe considerente de etnie, rasă, sex, orientare sexuală, religie, capacități fizice sau psihice sau apartenența la una sau mai multe categorii sociale sau economice;
 • aduce un plus de valoare comunității locale în ceea ce privește îmbunătățirea accesului la resurse, medii și contexte de învățare pentru copii și tineri, dobândirea de competențe și/sau transferului de cunoștințe/bune practici;
 • asigură participarea activă a locuitorilor în derularea și implementarea proiectului;
 • poate fi atât un proiect deja existent care și-a dovedit deja eficiența, cât și un proiect nou care are o justificare bine construită, corelată cu realitățile situației existente;
 • prevede un buget bine definit cu precizarea categoriilor de cheltuieli și a resurselor necesare;
 • costurile administrative nu depășesc 25% din valoarea totală a finanțării solicitate; definim ca fiind costuri administrative: salarii echipă de proiect, cheltuieli pentru sediu/punct de lucru – chirie și/sau plata utilităților;
 • propune un plan de activități pe o perioadă de 3 ani;
 • toate activitățile propuse se vor desfășura în Municipiul București sau în județul Ilfov.

Proiectul finanțat va fi selectat în baza următoarelor criterii

 • Proiect care urmărește producerea unor schimbări vizibile la nivel de comunitate și individ. De exemplu, un program de voluntariat pentru copiii/tinerii dintr-un anumit cartier din București în care aceștia folosesc din timpul lor liber pentru a ajuta și oferi ocazii de socializare seniorilor din zonă. Sau, programe de formare și implicare a părinților în pregătirea pentru viață independentă și sănătoasă a copiilor și tinerilor;
 • Proiect care adresează cel puțin una din ariile mari de interes: educație pentru copii și tineri vulnerabili sau în medii vulnerabile și educație prin joacă și, complementar, să conțină elemente și din cea de-a doua arie;
 • Proiect complex, care are altă finalitate decât ocuparea timpului liber într-un mod punctual, cu excepția contextului în care activitățile punctuale oferă o alternativă petrecerii timpului în medii nocive;
 • Proiect relevant pentru comunitatea din București sau Ilfov, care poate continua și după finalizarea perioadei de implementare din cadrul Fondului IKEA pentru Educație și Dezvoltare;
 • Proiect care găsește și implementează soluții pe termen mediu și lung, cu un plan de implementare bine definit pentru o perioadă de minimum 3 ani, pentru îmbunătățirea accesului la resurse, medii și contexte de joacă și învățare pentru copii și tineri vulnerabili, dobândirea de competențe și/sau transferului de cunoștințe/bune practici;
 • Proiect ușor transferabil și repetabil, cu posibilitatea de a implica cât mai mulți din membrii comunității căreia i se adresează și care poate fi extins la o scară mai mare, prin extinderea grupului țintă, prin extinderea regiunii unde se poate aplica proiectul etc.
 • Proiect realist și bine justificat care include un buget bine definit și care descrie categoriile de cheltuieli și resurse necesare;
 • Proiect incluziv (care nu este destinat exclusiv copiilor și tinerilor provenind din medii vulnerabile sau nevulnerabile).

Fără a fi criterii eliminatorii, următoarele elemente vor aduce puncte suplimentare în cadrul jurizării:

 • existența experienței anterioare în derularea de activități și/sau proiecte similare ce vizează îmbunătățirea accesului la resurse, medii și contexte de învățare pentru copii și tineri, dobândirea de competențe și/sau transferului de cunoștințe/bune practici;
 • proiecte care au rezultate concrete, fie ele materiale, fie ele nemateriale, dar demonstrabile și măsurabile. De exemplu, un proiect cu rezultate concrete materiale este crearea unui spațiu comunitar și activarea lui prin programe de învățare și joacă pe termen lung pentru categorii de copii și tineri provenind din medii vulnerabile. De asemenea, un proiect cu rezultate concrete nemateriale, dar demonstrabile și măsurabile ar putea fi un program de dezvoltare a empatiei, autonomiei în învățare și/sau gândirii critice la copii și tineri vulnerabili.
SELECȚIE

Care este procesul de selecție a proiectelor câștigătoare?

Aplicațiile la Fond vor trece prin următoarele etape de selecție:

 1. Înscrierea ideii de proiect prin completarea unui formular – format predefinit online, pus la dispoziție de către Fundația Comunitară București aici: www.ikea-edu.fundatiacomunitarabucuresti.ro
 2. Preselecția ideilor de proiect în funcție de criteriile de eligibilitate, realizată de Fundația Comunitară București.
 3. Selecția ideilor eligibile realizată de către un juriu independent, format din persoane cu experiență în domenii legate de educație, dezvoltare și zonă socială. Membrii juriului sunt aleși din organizații non-guvernamentale și companii multinaționale, dar și din interiorul companiei finanțatoare, IKEA. Prin imparțialitatea lor, experiența variată în domenii legate de apelul lansat, ei pot asigura un proces de selecție conectat la realitatea diverselor comunități din București și Ilfov.
 4. Ideile de proiect selectate vor fi invitate să înscrie varianta completă a proiectelor. Aplicanții vor avea la dispoziție timp pentru completarea integrală și trimiterea planului de activități și a bugetului – formular predefinit online, pus la dispoziție de către Fundația Comunitară București.
 5. Selecția proiectelor înscrise va fi realizată de către același juriu independent.
 6. Organizarea de interviuri cu aplicanții de pe lista scurtă de proiecte jurizate și aprobate de către Juriu.

După aceste etape, selecția proiectelor este considerată finală și proiectele câștigătoare vor fi făcute publice.

APLICĂ

Etapele depunerii unei idei de proiect

A. Pentru a putea înscrie o idee de proiect în competiție trebuie să:

 1. Vă creați un cont de utilizator accesând:  www.ikea-edu.fundatiacomunitarabucuresti.ro
 2. Pentru a vă crea cont, dați clic pe butonul din dreapta “Intră în cont”, după care clic pe “Înregistrați-vă”
 3. Completați formularul de înregistrare cu datele personale
 4. Pentru a intra în cont, dați clic pe butonul “Intră în cont” și completați câmpurile cu email-ul și parola

Înscrierea ideii de proiect pe platformă – pentru a putea înscrie o idee de proiect trebuie să vă fi creat înainte un cont de utilizator (vezi mai sus).

Completarea ideii de proiect pe platformă – formular predefinit online:

 • Formularul se poate completa doar după logare.
 • Formularul se completează integral în limba română. El poate fi completat în mai multe etape. Este important să salvați informațiile completate de fiecare dată înainte de a ieși din cont, dar și în mod periodic, dacă păstrați aplicația deschisă mai mult timp.
 • Nu depășiți numărul de caractere menționat la fiecare secțiune.
 • La evaluare vom lua în considerare doar formularele depuse până la data de 11 februarie 2019, ora 23:59.

B. Invitație continuare proces de selecție

Ideile de proiect eligibile și selectate pentru Fondul IKEA pentru Educație și Dezvoltare vor fi invitate să elaboreze proiectul – activități, calendar, buget etc. Pentru aceasta, vor avea timp la dispoziție până cel târziu la 31 martie 2019, de la momentul anunțului oficial să înscrie proiectul complet. Înscrierea proiectelor complete se va face folosind tot platforma inițială www.ikea-edu.fundatiacomunitarabucuresti.ro

Completarea proiectului pe platformă – formular predefinit online:

 • Formularul se poate completa doar după logare.
 • Formularul se completează integral în limba română. El poate fi completat în mai multe etape. Este important să salvați informațiile completate de fiecare dată înainte de a ieși din cont, dar și în mod periodic, dacă păstrați aplicația deschisă mai mult timp.
 • Nu depășiți numărul de caractere menționat la fiecare secțiune.
 • La evaluare vom lua în considerare doar formularele depuse până la data de 31 martie 2019, ora 23:59.

Materialele auxiliare disponibile pentru completarea proiectului integral (etapa a 2-a)

Înainte de a finaliza proiectul integral și de a-l trimite în “evaluare” asigurați-vă că ați descărcat și parcurs documentele din arhiva “Materiale auxiliare”, disponibilă în platforma www.ikea-edu.fundatiacomunitarabucuresti.ro

În arhiva “Materiale auxiliare” veți găsi următoarele documente:

 • modelul de buget – acest tabel trebuie completat cu detaliile financiare ale proiectului și trebuie încărcat la secțiunea aferentă din cadrul formularului online, înainte de a trimite proiectul în evaluare.
 • modelul de activități – acest tabel trebuie completat cu activitățile detaliate din cadrul proiectului și calendarul de desfășurare aferent; tabelul trebuie și el încărcat la secțiunea aferentă din cadrul formularului online, înainte de a trimite proiectul în evaluare.
 • un buget exemplu – am pregătit un buget completat pentru a clarifica cum anume se poate completa tabelul cu situația financiară
JURIU
 • Andrei Popescu, Coordonator – Corpul  European de Solidaritate și departament Comunicare în cadrul ANPCDEFP
 • Ciprian Fartușnic, Cercetător Științific – Institutul de Științe ale Educației
 • Claudia Ilie, Learning & Development Specialist – IKEA România
 • Irina Zamfirescu, Manager Program – Asociația Techsoup
 • Larisa Dragomir, Learning & Development Specialist – IKEA România
 • Luiza Zamora, Manager Program – Federația Fundațiile Comunitare din România
CALENDAR

Calendarul fondului – anul I

Concursul lansat în ianuarie 2019 se va desfășura conform acestui calendar:

 • Lansarea concursului : 14 ianuarie 2019
 • Închiderea perioadei de înscriere a ideilor de proiect: 11 februarie 2019
 • Selecția ideilor de proiect eligibile: 28 februarie 2019
 • Invitație oficială de scriere de proiecte integrale: început de martie
 • Perioadă scriere propuneri proiecte integrale: până la 8 aprile 2019
 • Perioadă selecție proiecte: până la 10 mai 2019
 • Interviuri (dacă este cazul): 16-21 mai 2019
 • Anunțarea proiectelor câștigătoare: final de mai 2019
 • Finanțarea și semnarea contractelor: început iunie 2019
 • Întâlnire / training de pregătire pentru proiectele câștigătoare: 27-31 mai 2019
 • Perioadă pregătire implementare (dacă este cazul): până la 14 iunie 2019
 • Implementarea proiectelor: 17 iunie – 20 decembrie 2019
 • Raportare finală: până la 31 ianuarie 2020
 • Negocieri și recontractare an II finanțare: până la 20 martie 2020

Organizatorii pot decide oricând modificarea calendarului, prin înștiințare scrisă, în prealabil, publicată pe website-ul: www.ikea-edu.fundatiacomunitarabucuresti.ro

PROIECTE FINANŢATE

Proiectele selectate de juriu sunt:

 

Centrul educațional „Educația și meseriile la viitor”, dezvoltat de grupul de inițiativă “Comunitatea educație pentru știință” de la Măgurele, propune modele de învățare pentru copii prin teme practice de știință. Centrul va deservi o comunitate rurală și semi-urbană de la Măgurele, județul Ilfov, și din sudul Bucureștiului și va fi amplasat în clădirea Institutului de Fizică Atomică.

MatchMentor, al organizației The Social Incubator,va spriini procesul de integrare socio-profesională a 150 de tineri, cu vârste între 15-18 ani, din sistemul de protecție a copilului. În cadrul programului, tinerii vor fi sprijiniți în dezvoltarea de abilități de viață prin programe de educațienon-formală, consiliere psihologică în dezvoltarea abilităților personale și profesionale, consiliere vocațională și orientare în carieră.

Șapte pentru șapte. Trei ani și trei Penitenciare”, proiect al Fundației Svasta se adresează unui grup cu acces dificil la educație: copiii cu un părinte la unul din cele trei penitenciare din apropierea Bucureștiului (Jilava, Rahova și Giurgiu). Pentru aceste cazuri se impune o intervenție de sprijin urgentă pentru evitarea abandonului școlar.

CONTACT

Fundația Comunitară București
Intrarea Dumitru Lemnea nr. 1, et. 3, ap.7 sector 1, Bucuresti

Contactați-ne pentru întrebări legate de aplicație:

Ana-Maria Mircioagă
ana.mircioaga[at]fundatiacomunitarabucuresti.ro
0730.179.997

și

Miruna Nichita
miruna.nichita[at]fundatiacomunitarabucuresti.ro
0745.147.259